Regulamin imprezy masowej

Każdy uczestnik imprez masowych organizowanych przez Klub, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią poniższego regulaminu, oraz do stosowania się do jego treści podczas trwania każdej imprezy.

Regulamin imprezy masowej – meczu koszykówki

Na postawie art. 6 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 62 poz. 504, dalej „Ustawa”)  wprowadza się następujący regulamin imprezy masowej – meczu koszykówki o następującym brzmieniu („Regulamin”):

1.     Regulamin dotyczy imprez masowych – meczów koszykówki, których organizatorem jest Legia Warszawa Sekcja Koszykówki S.A. („Organizator”) rozgrywanych na halach sportowych w Warszawie.

2.    Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz warunki uczestnictwa i zachowania się uczestników imprezy masowej, jaką jest mecz koszykówki.

3.    Wszyscy uczestnicy imprezy masowej przez zakupem biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4.    Zakup biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów, na podstawie których Regulamin został wydany.

5.       Wstęp na teren imprezy masowej jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu, karnetu, identyfikatora lub w innej formie określonej przez Organizatora.

6.       Bilety i karnety należy okazać na żądanie służb porządkowych przy wejściu, a także w czasie trwania Imprez.

7.       Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie masowej na wyłączną odpowiedzialność swoich pełnoletnich opiekunów (osób, które sprawują nad nimi pieczę).

8.    Każdy uczestnik imprezy masowej wchodząc na jej teren wyraża jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio lub fotografii z imprezy masowej i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych bez ograniczeń terytorialnych.

9.       Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom imprezy masowej oraz porządek podczas jej trwania.

10. Organizator zapewnia udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa, jak również pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.

11.  Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12.    Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani     są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a  w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z         wszelkich pomieszczeń na terenie imprezy masowej wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

13.    Uczestnicy imprezy masowej zobowiązani są do podporządkowania się przepisom p.poż. obowiązującym w miejscu imprezy masowej.  W razie komunikatu o konieczności opuszczenia obiektu, uczestnicy mają obowiązek bezzwłocznego kierowania się do wyjścia, zgodnie z instrukcjami służb porządkowych Organizatora.

14. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących , za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje właściwym organom, zgodnie z przepisami Ustawy.

15. Organizator imprezy masowej może odmówić wstępu na imprezę masową oraz przebywania na niej w przypadkach wskazanych w art. 22 Ustawy, w tym osobom:

a.    wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązującego do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

b.    wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy,

c.    odmawiającym poddania się czynnościom służb porządkowych i informacyjnych Organizatora, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawy, w tym wylegitymowaniu się w celu ustalenia tożsamości, przeglądania zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie lub posiadanie jest zabronione (lit. e),

d.    znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

e.    posiadającym broń lub niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,

f.      zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

16.  Organizator zabrania wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy masowej:

a.    broni i innych przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,  materiałów pożarowo niebezpiecznych, broni, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, przy czym ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych Organizatora,

b.     sztucznych ogni, rac, kul stroboskopowych i świec dymnych, fajerwerków, petard, innych akcesoriów pirotechnicznych, opakowań szklanych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, drzewców do flag i transparentów, „kominiarek” i innych przedmiotów mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym itp.

17.    Organizator, w czasie i miejscu imprezy masowej, zabrania również:

a.        wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla publiczności, rzucania przedmiotami, rozniecania ognia,

b.       palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych, 

c.        prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej /zarobkowej na terenie imprezy masowej bez zgody Organizatora,

d.       poruszania się na rowerze, deskorolce, hulajnodze, łyżworolkach itp. na terenie imprezy masowej,

e.       wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy masowej,

f.         niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy masowej.

18.    Członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.

19.    Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przejętych rozwiązaniach organizacyjnych.

20.    Służby porządkowe i informacyjne podlegają w trakcie trwania imprezy masowej kierownictwu kierownika do spraw bezpieczeństwa.

21.    Służby porządkowe wykonują swoje czynności w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

22.    Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a.        sprawdzania i stwierdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania ich do opuszczenia imprezy,

b.       legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c.        przeglądania zawartości bagaży i odzieży uczestników, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie lub posiadanie jest zabronione,

d.       stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie,

e.       wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania  tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

f.         ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

g.        użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

23.    Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu lub regulaminem imprezy masowej.

24.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz inne  przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

25.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

 

 

Zarząd Legia Warszawa Sekcja Koszykówki

NAJBLIŻSZY MECZ
 • FIBA Europe Cup
  23.10.2019

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  26.10.2019

  ?

  ?
 • FIBA Europe Cup
  30.10.2019

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  03.11.2019

  ?

  ?
 • FIBA Europe Cup
  06.11.2019

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  10.11.2019

  ?

  ?
 • FIBA Europe Cup
  13.11.2019

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  17.11.2019

  ?

  ?
 • FIBA Europe Cup
  20.11.2019

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  23.11.2019

  ?

  ?
 • FIBA Europe Cup
  27.11.2019

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  30.11.2019

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  05.12.2019

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  11.12.2019

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  19.12.2019

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  28.12.2019

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  04.01.2020

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  12.01.2020

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  18.01.2020

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  25.01.2020

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  29.01.2020

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  08.02.2020

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  29.02.2020

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  08.03.2020

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  14.03.2020

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  18.03.2020

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  22.03.2020

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  29.03.2020

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  05.04.2020

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  08.04.2020

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  11.04.2020

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  19.04.2020

  ?

  ?
OSTATNI MECZ
 • Energa Basket Liga
  07.10.2018

  67

  81
 • Energa Basket Liga
  13.10.2018

  68

  77
 • Energa Basket Liga
  20.10.2018

  79

  69
 • Energa Basket Liga
  28.10.2018

  75

  70
 • Energa Basket Liga
  03.11.2018

  86

  92
 • Energa Basket Liga
  10.11.2018

  68

  63
 • Energa Basket Liga
  17.11.2018

  72

  94
 • Energa Basket Liga
  24.11.2018

  72

  103
 • Energa Basket Liga
  09.12.2018

  87

  82
 • Energa Basket Liga
  15.12.2018

  90

  67
 • Energa Basket Liga
  22.12.2018

  86

  78
 • Energa Basket Liga
  30.12.2018

  74

  80
 • Energa Basket Liga
  02.01.2019

  59

  76
 • Energa Basket Liga
  06.01.2019

  86

  71
 • Energa Basket Liga
  13.01.2019

  91

  76
 • Energa Basket Liga
  19.01.2019

  83

  78
 • Energa Basket Liga
  26.01.2019

  84

  62
 • Energa Basket Liga
  03.02.2019

  78

  85
 • Energa Basket Liga
  10.02.2019

  80

  72
 • Suzuki Puchar Polski
  14.02.2019

  67

  74
 • Energa Basket Liga
  02.03.2019

  75

  58
 • Energa Basket Liga
  08.03.2019

  94

  80
 • Energa Basket Liga
  16.03.2019

  76

  72
 • Energa Basket Liga
  19.03.2019

  89

  75
 • Energa Basket Liga
  23.03.2019

  94

  72
 • Energa Basket Liga
  30.03.2019

  79

  69
 • Energa Basket Liga
  07.04.2019

  85

  88
 • Energa Basket Liga
  14.04.2019

  75

  77
 • Energa Basket Liga
  17.04.2019

  100

  96
 • Energa Basket Liga
  20.04.2019

  84

  67
 • Energa Basket Liga
  28.04.2019

  102

  97
 • Energa Basket Liga
  02.05.2019

  79

  75
 • Energa Basket Liga
  04.05.2019

  109

  87
 • Energa Basket Liga
  07.05.2019

  97

  91
 • Energa Basket Liga
  09.05.2019

  100

  94
 • Energa Basket Liga
  12.05.2019

  94

  75
 • Liga Mistrzów
  17.09.2019

  79

  81
 • Liga Mistrzów
  20.09.2019

  85

  83
 • Liga Mistrzów
  26.09.2019

  61

  74
 • Liga Mistrzów
  29.09.2019

  78

  63
 • Energa Basket Liga
  02.10.2019

  79

  70
 • Energa Basket Liga
  08.10.2019

  87

  94
 • Energa Basket Liga
  13.10.2019

  69

  71
 • Energa Basket Liga
  17.10.2019

  103

  64
 • Energa Basket Liga
  07.10.2018

  67

  81
Tabela EBL
Drużyna Mecze Punkty
1.Polski Cukier Toruń36
2.Anwil Włocławek36
3.King Szczecin47
4.Trefl Sopot47
5.Asseco Arka Gdynia47
6.Start Lublin47
pełna tabela

Partner strategiczny
Partner główny
Sponsor główny
Sponsor
Sponsor główny Akademii
Partnerzy

Partnerzy medialni


Adres

ul. Łazienkowska 3
00-449 Warszawa

Kontakt

Email: info@legiakosz.com             Telefon: +48 22 318 20 32               

Legia Warszawa Koszykówka