Regulamin imprezy masowej

Każdy uczestnik imprez masowych organizowanych przez Klub, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią poniższego regulaminu, oraz do stosowania się do jego treści podczas trwania każdej imprezy.

Regulamin imprezy masowej – meczu koszykówki

Na postawie art. 6 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 62 poz. 504, dalej „Ustawa”)  wprowadza się następujący regulamin imprezy masowej – meczu koszykówki o następującym brzmieniu („Regulamin”):

1.     Regulamin dotyczy imprez masowych – meczów koszykówki, których organizatorem jest Legia Warszawa Sekcja Koszykówki S.A. („Organizator”) rozgrywanych na halach sportowych w Warszawie.

2.    Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz warunki uczestnictwa i zachowania się uczestników imprezy masowej, jaką jest mecz koszykówki.

3.    Wszyscy uczestnicy imprezy masowej przez zakupem biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4.    Zakup biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów, na podstawie których Regulamin został wydany.

5.       Wstęp na teren imprezy masowej jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu, karnetu, identyfikatora lub w innej formie określonej przez Organizatora.

6.       Bilety i karnety należy okazać na żądanie służb porządkowych przy wejściu, a także w czasie trwania Imprez.

7.       Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie masowej na wyłączną odpowiedzialność swoich pełnoletnich opiekunów (osób, które sprawują nad nimi pieczę).

8.    Każdy uczestnik imprezy masowej wchodząc na jej teren wyraża jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio lub fotografii z imprezy masowej i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych bez ograniczeń terytorialnych.

9.       Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom imprezy masowej oraz porządek podczas jej trwania.

10. Organizator zapewnia udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa, jak również pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.

11.  Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12.    Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani     są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a  w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z         wszelkich pomieszczeń na terenie imprezy masowej wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

13.    Uczestnicy imprezy masowej zobowiązani są do podporządkowania się przepisom p.poż. obowiązującym w miejscu imprezy masowej.  W razie komunikatu o konieczności opuszczenia obiektu, uczestnicy mają obowiązek bezzwłocznego kierowania się do wyjścia, zgodnie z instrukcjami służb porządkowych Organizatora.

14. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących , za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje właściwym organom, zgodnie z przepisami Ustawy.

15. Organizator imprezy masowej może odmówić wstępu na imprezę masową oraz przebywania na niej w przypadkach wskazanych w art. 22 Ustawy, w tym osobom:

a.    wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązującego do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

b.    wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy,

c.    odmawiającym poddania się czynnościom służb porządkowych i informacyjnych Organizatora, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawy, w tym wylegitymowaniu się w celu ustalenia tożsamości, przeglądania zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie lub posiadanie jest zabronione (lit. e),

d.    znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

e.    posiadającym broń lub niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,

f.      zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

16.  Organizator zabrania wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy masowej:

a.    broni i innych przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,  materiałów pożarowo niebezpiecznych, broni, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, przy czym ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych Organizatora,

b.     sztucznych ogni, rac, kul stroboskopowych i świec dymnych, fajerwerków, petard, innych akcesoriów pirotechnicznych, opakowań szklanych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, drzewców do flag i transparentów, „kominiarek” i innych przedmiotów mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym itp.

17.    Organizator, w czasie i miejscu imprezy masowej, zabrania również:

a.        wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla publiczności, rzucania przedmiotami, rozniecania ognia,

b.       palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych, 

c.        prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej /zarobkowej na terenie imprezy masowej bez zgody Organizatora,

d.       poruszania się na rowerze, deskorolce, hulajnodze, łyżworolkach itp. na terenie imprezy masowej,

e.       wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy masowej,

f.         niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy masowej.

18.    Członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.

19.    Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przejętych rozwiązaniach organizacyjnych.

20.    Służby porządkowe i informacyjne podlegają w trakcie trwania imprezy masowej kierownictwu kierownika do spraw bezpieczeństwa.

21.    Służby porządkowe wykonują swoje czynności w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

22.    Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a.        sprawdzania i stwierdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania ich do opuszczenia imprezy,

b.       legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c.        przeglądania zawartości bagaży i odzieży uczestników, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie lub posiadanie jest zabronione,

d.       stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie,

e.       wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania  tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

f.         ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

g.        użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

23.    Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu lub regulaminem imprezy masowej.

24.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz inne  przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

25.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

 

 

Zarząd Legia Warszawa Sekcja Koszykówki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi organów publicznych dotyczących ogłoszonego stanu epidemii, w tym w szczególności w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020, poz. 964 z późn. zm.), w celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej organizacji meczów koszykówki w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie („Hala”), Zarząd Legia Warszawa Sekcja Koszykówki S.A. („Klub”) przyjmuje i ogłasza następujące zasady i warunki uczestnictwa publiczności podczas meczów koszówki organizowanych przez Klub na Hali („Mecz”), które wchodzą w życie z dniem 17 sierpnia 2020 r. i obowiązują do czasu ich odwołania.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W HALI PODCZAS REŻIMU SANITARNEGO W SEZONIE 2020/21

 

NAJBLIŻSZY MECZ
 • Energa Basket Liga
  04.12.2021

  ?

  ?
 • FIBA Europe Cup
  08.12.2021

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  11.12.2021

  ?

  ?
 • FIBA Europe Cup
  15.12.2021

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  18.12.2021

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  22.12.2021

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  27.12.2021

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  02.01.2022

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  08.01.2022

  ?

  ?
 • FIBA Europe Cup
  12.01.2022

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  16.01.2022

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  21.01.2022

  ?

  ?
 • FIBA Europe Cup
  26.01.2022

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  30.01.2022

  ?

  ?
 • FIBA Europe Cup
  02.02.2022

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  05.02.2022

  ?

  ?
 • FIBA Europe Cup
  09.02.2022

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  13.02.2022

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  04.03.2022

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  12.03.2022

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  19.03.2022

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  26.03.2022

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  01.04.2022

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  08.04.2022

  ?

  ?
 • Energa Basket Liga
  13.04.2022

  ?

  ?
OSTATNI MECZ
 • Energa Basket Liga
  07.10.2018

  67

  81
 • Energa Basket Liga
  13.10.2018

  68

  77
 • Energa Basket Liga
  20.10.2018

  79

  69
 • Energa Basket Liga
  28.10.2018

  75

  70
 • Energa Basket Liga
  03.11.2018

  86

  92
 • Energa Basket Liga
  10.11.2018

  68

  63
 • Energa Basket Liga
  17.11.2018

  72

  94
 • Energa Basket Liga
  24.11.2018

  72

  103
 • Energa Basket Liga
  09.12.2018

  87

  82
 • Energa Basket Liga
  15.12.2018

  90

  67
 • Energa Basket Liga
  22.12.2018

  86

  78
 • Energa Basket Liga
  30.12.2018

  74

  80
 • Energa Basket Liga
  02.01.2019

  59

  76
 • Energa Basket Liga
  06.01.2019

  86

  71
 • Energa Basket Liga
  13.01.2019

  91

  76
 • Energa Basket Liga
  19.01.2019

  83

  78
 • Energa Basket Liga
  26.01.2019

  84

  62
 • Energa Basket Liga
  03.02.2019

  78

  85
 • Energa Basket Liga
  10.02.2019

  80

  72
 • Suzuki Puchar Polski
  14.02.2019

  67

  74
 • Energa Basket Liga
  02.03.2019

  75

  58
 • Energa Basket Liga
  08.03.2019

  94

  80
 • Energa Basket Liga
  16.03.2019

  76

  72
 • Energa Basket Liga
  19.03.2019

  89

  75
 • Energa Basket Liga
  23.03.2019

  94

  72
 • Energa Basket Liga
  30.03.2019

  79

  69
 • Energa Basket Liga
  07.04.2019

  85

  88
 • Energa Basket Liga
  14.04.2019

  75

  77
 • Energa Basket Liga
  17.04.2019

  100

  96
 • Energa Basket Liga
  20.04.2019

  84

  67
 • Energa Basket Liga
  28.04.2019

  102

  97
 • Energa Basket Liga
  02.05.2019

  79

  75
 • Energa Basket Liga
  04.05.2019

  109

  87
 • Energa Basket Liga
  07.05.2019

  97

  91
 • Energa Basket Liga
  09.05.2019

  100

  94
 • Energa Basket Liga
  12.05.2019

  94

  75
 • Liga Mistrzów
  17.09.2019

  79

  81
 • Liga Mistrzów
  20.09.2019

  85

  83
 • Liga Mistrzów
  26.09.2019

  61

  74
 • Liga Mistrzów
  29.09.2019

  78

  63
 • Energa Basket Liga
  02.10.2019

  79

  70
 • Energa Basket Liga
  08.10.2019

  87

  94
 • Energa Basket Liga
  13.10.2019

  69

  71
 • Energa Basket Liga
  17.10.2019

  103

  64
 • FIBA Europe Cup
  23.10.2019

  86

  55
 • Energa Basket Liga
  26.10.2019

  76

  90
 • FIBA Europe Cup
  30.10.2019

  74

  60
 • Energa Basket Liga
  03.11.2019

  95

  103
 • FIBA Europe Cup
  06.11.2019

  83

  84
 • Energa Basket Liga
  10.11.2019

  95

  87
 • FIBA Europe Cup
  13.11.2019

  112

  105
 • Energa Basket Liga
  17.11.2019

  81

  66
 • FIBA Europe Cup
  20.11.2019

  68

  78
 • Energa Basket Liga
  23.11.2019

  77

  81
 • FIBA Europe Cup
  27.11.2019

  77

  74
 • Energa Basket Liga
  30.11.2019

  71

  69
 • Energa Basket Liga
  05.12.2019

  71

  92
 • Energa Basket Liga
  10.12.2019

  95

  94
 • Energa Basket Liga
  19.12.2019

  71

  98
 • Energa Basket Liga
  29.12.2019

  79

  84
 • Energa Basket Liga
  04.01.2020

  75

  104
 • Energa Basket Liga
  12.01.2020

  92

  85
 • Energa Basket Liga
  18.01.2020

  105

  79
 • Energa Basket Liga
  24.01.2020

  96

  87
 • Energa Basket Liga
  29.01.2020

  89

  97
 • Energa Basket Liga
  07.02.2020

  79

  76
 • Suzuki Puchar Polski
  13.02.2020

  58

  85
 • Energa Basket Liga
  29.02.2020

  90

  83
 • Energa Basket Liga
  08.03.2020

  111

  89
 • Energa Basket Liga
  30.08.2020

  79

  57
 • Energa Basket Liga
  05.09.2020

  90

  73
 • Energa Basket Liga
  08.09.2020

  98

  83
 • Energa Basket Liga
  17.09.2020

  98

  81
 • Energa Basket Liga
  23.09.2020

  84

  64
 • Energa Basket Liga
  29.09.2020

  77

  73
 • Energa Basket Liga
  03.10.2020

  86

  78
 • Energa Basket Liga
  08.10.2020

  76

  69
 • Energa Basket Liga
  16.10.2020

  90

  97
 • Energa Basket Liga
  24.10.2020

  89

  73
 • Energa Basket Liga
  31.10.2020

  79

  82
 • Energa Basket Liga
  05.11.2020

  78

  72
 • Energa Basket Liga
  15.11.2020

  73

  68
 • Energa Basket Liga
  20.11.2020

  95

  85
 • Energa Basket Liga
  06.12.2020

  60

  70
 • Energa Basket Liga
  13.12.2020

  71

  70
 • Energa Basket Liga
  19.12.2020

  89

  79
 • Energa Basket Liga
  23.12.2020

  94

  102
 • Energa Basket Liga
  01.01.2021

  78

  85
 • Energa Basket Liga
  07.01.2021

  73

  79
 • Energa Basket Liga
  12.01.2021

  85

  75
 • Energa Basket Liga
  17.01.2021

  85

  76
 • Energa Basket Liga
  23.01.2021

  83

  92
 • Energa Basket Liga
  29.01.2021

  104

  93
 • Energa Basket Liga
  07.02.2021

  89

  81
 • Suzuki Puchar Polski
  12.02.2021

  56

  92
 • Energa Basket Liga
  26.02.2021

  74

  72
 • Energa Basket Liga
  05.03.2021

  74

  81
 • Energa Basket Liga
  11.03.2021

  67

  69
 • Energa Basket Liga
  17.03.2021

  80

  89
 • Energa Basket Liga
  28.03.2021

  137

  43
 • Energa Basket Liga
  01.04.2021

  99

  91
 • Energa Basket Liga
  03.04.2021

  90

  67
 • Energa Basket Liga
  06.04.2021

  88

  81
 • Energa Basket Liga
  08.04.2021

  72

  79
 • Energa Basket Liga
  14.04.2021

  80

  85
 • Energa Basket Liga
  15.04.2021

  67

  80
 • Energa Basket Liga
  17.04.2021

  95

  87
 • Energa Basket Liga
  22.04.2021

  84

  72
 • Energa Basket Liga
  24.04.2021

  84

  73
 • Energa Basket Liga
  25.04.2021

  85

  86
 • Energa Basket Liga
  04.09.2021

  79

  59
 • Energa Basket Liga
  12.09.2021

  105

  68
 • Energa Basket Liga
  16.09.2021

  78

  75
 • Energa Basket Liga
  25.09.2021

  84

  86
 • Energa Basket Liga
  30.09.2021

  75

  88
 • Energa Basket Liga
  07.10.2021

  69

  60
 • FIBA Europe Cup
  13.10.2021

  66

  76
 • FIBA Europe Cup
  20.10.2021

  83

  66
 • Energa Basket Liga
  23.10.2021

  96

  92
 • FIBA Europe Cup
  27.10.2021

  71

  61
 • Energa Basket Liga
  30.10.2021

  76

  83
 • FIBA Europe Cup
  03.11.2021

  75

  68
 • Energa Basket Liga
  06.11.2021

  73

  87
 • FIBA Europe Cup
  10.11.2021

  68

  75
 • Energa Basket Liga
  14.11.2021

  74

  73
 • FIBA Europe Cup
  17.11.2021

  81

  82
 • Energa Basket Liga
  21.11.2021

  68

  66
 • Energa Basket Liga
  07.10.2018

  67

  81
Tabela EBL
Drużyna Mecze Punkty
1.Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.1322
2.Anwil Włocławek1221
3.Grupa Sierleccy Czarni Słupsk1221
4.Twarde Pierniki Toruń1221
5.Enea Zastal BC Zielona Góra1219
6.WKS Śląsk Wrocław1218
pełna tabela

Sponsor Strategiczny
Partner strategiczny
Partner główny
Sponsor
Sponsor główny Akademii
Partnerzy
Partnerzy medialni


Adres

ul. Łazienkowska 3
00-449 Warszawa

Legia Warszawa Koszykówka